Kategorie

ProducenciShare on Google+

sklep internetowy


Nasz regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i został opatrzony certyfikatem „SolidnyRegulamin”.


 

swiadectwo zgodnosci dla meblejakmalowanie plDaje to Państwu gwarancję, że proces sprzedaży i obsługa posprzedażowa zamówień w naszym sklepie opiera się głównie na zapisach Kodeksu Cywilnego.


Zapraszamy na Bezpieczne zakupy!Regulamin Sklepu Internetowego www.meblejakmalowanie.pl

Wersja PDF do pobrania


I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.meblejakmalowanie.pl przez Władysław Brzeziński Ma Foi ! z siedzibą ul. Marii Dąbrowskiej 5 lok. 71, 01-903 Warszawa.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
 1. adres poczty elektronicznej sklep@meblejakmalowanie.pl; dla zapytań hurtowych hurt@meblejakmalowanie.pl;
 2. telefonicznie pod numerem +48 532 77 57 72 lub 22 2253100;
 3. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem http://meblejakmalowanie.pl/contact-us
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://www.meblejakmalowanie.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.


II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  1. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
  2. Regulamin – niniejszy dokument;
  3. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
   z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
  4. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może
   w szczególności składać Zamówienia;
  5. Sprzedawca - Władysław Brzeziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Władysław Brzeziński Ma Foi ! w Warszawie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Marii Dąbrowskiej 5 lok. 71, 01-903 Warszawa NIP: 1181229088 REGON: 012841606;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym
   z prezentowanych produktów;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
   1. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
   3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  5. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
   w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  7. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  8. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  9. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie
   w zakresie własnego użytku osobistego,
  10. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:


IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
  1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
  2. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
  3. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia
   w Sklepie,
  4. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą  Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  5. Umowa:
   1. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
   2. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
   3. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
   4. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
   5. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
   6. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
   7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 1. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 2. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.   
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Za pośrednictwem formularza Zamówienia oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni
  w tygodniu , a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 10.00 do 18.00, w soboty w godzinach od 11.00 do 15.00.
 6. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
  1. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
  2. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),
  3. złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
  4. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres
   e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
  5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne
   w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. opisu przedmiotu Zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
   4. wybranej metody i terminu płatności,
   5. wybranego sposobu dostawy,
   6. czasu dostawy,
   7. danych kontaktowych Klienta
   8. danych do faktury
   9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
   10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
   11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   12. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 11 powyżej.
   13. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:
   14. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
   15. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu
   16. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
   17. Informacja na temat całkowitej wartości  Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie
    w drodze wiadomości elektronicznej. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące: opisu przedmiotu Zamówienia,
   18. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   19. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
   20. wybranej metody i terminu płatności,
   21. wybranego sposobu dostawy,
   22. czasu dostawy,
   23. danych kontaktowych Klienta
   24. danych do faktury
   25. regulaminu
   26. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.
    1. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
    2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail.
    3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego
  3. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy. W przypadku odbioru osobistego, Sprzedawca prosi o uprzedni kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu odbioru.
  4. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  5. Dostawa jest realizowana niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.  
  6. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności
   art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  3. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
  4. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy).


VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
   o prenumeratę;
  10. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
   2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,  chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
   3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
   4. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.


IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Władysław Brzeziński Ma Foi !, ul. Nocznickiego 33 lok. 225 01-918 Warszawa, sklep@meblejakmalowanie.pl
  1. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe  dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
  2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  3. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
  4. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Władysław Brzeziński Ma Foi !, ul. Nocznickiego 33 lok. 225 01-918 Warszawa, sklep@meblejakmalowanie.pl, na adres poczty elektronicznej: sklep@meblejakmalowanie.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
   o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  4. Klient może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


XII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2014 roku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin / polityka prywatności i plików cookies obowiązujący do 23 grudnia 2014 roku.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Właścicielem sklepu Meble Jak Malowanie jest firma Ma Foi ! Władysław Brzeziński z siedzibą w Warszawie, ul. Nocznickiego 33 lok. 225 (Jest to również adres dla odbioru osobistego). Nip: 1181229088, Regon: 012841606. Do Państwa dyspozycji jesteśmy pod numerami telefonów: (22) 2253100 kom: +48 532775772, mail: sklep@meblejakmalowanie.pl i hurt@meblejakmalowanie.pl dla zapytań hurtowych.

Godziny otwarcia sklepu: Poniedziałek - Piątek 10.00-18.00, Sobota 11.00-15.00.

Najszybszym sposobem na kontakt z naszym sklepem jest kontakt telefoniczny.

 

PŁATNOŚCI

 1. Sklep udostępnia swoim Klientom płatności online poprzez koszyk za pośrednictwem:

 

 • Transferuj.pl z listą 50 kanałów płatności z opcją e-transfer.
 • Płatności kontem PayPal.
 • mPay płatności komórką.
 • Wpłaty bezpośrednie na konto firmy.
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 • Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (pobranie).

 

 1. Dane do przelewu dla wpłat bezpośrednich: Władysław Brzeziński Ma Foi ! PKO BP Inteligo, nr konta: 50102055581111188106600063
 2. Ceny podane na aukcjach są cenami brutto.
 3. Do każdego zakupu dołączamy paragon, lub na życzenie fakturę VAT

 

DOSTAWA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub dla wybranych produktów Pocztą Polską.
 2. Koszty przesyłek są podane w zakładce "Dostawa" na stronie startowej sklepu.
 3. Jeżeli adres dostawy jest inny niż ten podany podczas rejestracji w sklepie trzeba podać go w momencie realizacji zamówienia.
 4. Jeżeli dane do Faktury VAT są inne niż te podane podczas rejestracji w sklepie trzeba podać je w momencie realizacji zamówienia.
 5. W przypadku wybrania przelewu własnego, jako formy płatności w tytule proszę podać nr zamówienia wygenerowany przez system po dokonaniu zakupów.
 6. Czas realizacji zamówienia w zależności od miejsca dostawy i rodzaju zakupionego towaru wynosi od 3 do 7 dni roboczych i liczy się od momentu zaksięgowania płatności lub otrzymania od Transferuj.pl informacji o jej zakończeniu. Przesyłki są wysyłane na bieżąco i na ogół zakupiony przedmiot trafia do Kupującego w ciągu 3 dni roboczych.
 7. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni (licząc od dnia wydania rzeczy) bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie.

 8. Przy odbiorze towaru należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki zalecamy spisanie odpowiedniego protokołu w obecności kuriera, co znacznie ułatwi procedurę reklamacyjną.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen produktów w naszej ofercie, umieszczania nowych towarów, bądź wprowadzania zmian w opisie produktów. Zmiany te nie mają jednak zastosowania do zamówień złożonych przed wejściem tych zmian w życie.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę „Ma Foi !” Z siedzibą w Warszawie do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Klientów, przekazywaniem Klientom informacji handlowych, oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" (DZ.U. nr 133, poz.833) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 2. Firma „Ma Foi !” Z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 3. W momencie dokonania zakupu Klient akceptuje w pełni nasz Regulamin.

 

----- Życzymy Przyjemności z Udanych Zakupów -----


Polityka prywatności Sklepu Internetowego Meble Jak Malowanie

I informacje na temat plików Cookies

 

Polityka prywatności


 1. Firma Władysław Brzeziński Ma Foi ! z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nocznickiego 33 lok. 225, 01-918 Warszawa. NIP 1181229088. REGON 012841606. Zwana dalej (Firmą).
 2. Firma oświadcza, że przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu (Sklepu Internetowego) działającego pod adresem www.meblejakmalowanie.pl
 3. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego Meble Jak Malowanie działającego pod adresem www.meblejakmalowanie.pl oraz innych osób fizycznych, które korzystają z w/w serwisu, osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach w/w serwisu, osób zainteresowanych kontaktem mailowym, wyrażeniem swojej opinii drogą elektroniczną itp.
 4. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Firma.
 5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Firmę w celu prowadzenia Sklepu Internetowego, a w szczególności świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług.
 6. Obsługi procesu Rejestracji, czyli założeniu przez Klienta konta Klienta. Dokonywania z wykorzystaniem panelu administracyjnego logowania do Konta na podstronie Sklepu Internetowego, w ramach, którego Klient ma możliwość m.in. do otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażania opinii na temat Produktów i jakości samej obsługi oraz kontrolowania stanu złożonych przez Niego Zamówień.
 7. Usług Marketingowych (Newseller, informacje o promocjach) świadczonych przez Firmę.
 8. Dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Klienta.
 9. Zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 10. Tworzenia wewnętrznych raportów, oraz tworzenia statystyk oglądalności (Ilości Odwiedzin) podstron Sklepu Internetowego Firmy.
 11. Zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży produktów (włączając w to dostawę produktów) i obsługi ewentualnych reklamacji.
 12. Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu Internetowego, które nie są Klientami Sklepu przetwarzane są przez Firmę w celu:
 13. Tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, oraz tworzenia statystyk oglądalności (Ilości Odwiedzin) podstron Sklepu Internetowego Firmy.
 14. Firma zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących każdej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu Internetowego właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 6. powyższe informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.
 15. Dane dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu Internetowego, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty ich pozyskania lub jeśli to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz wykonywaniem umowy sprzedaży produktów (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich) będą wykorzystywane dłużej do momentu zakończenia w/w czynności a następnie zostaną usunięte z systemu.
 16. W przypadku, gdy Firma występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres sklep@meblejakmalowanie.pl wpisując w tytule słowo „rezygnuję”.
 17. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres sklep@meblejakmalowanie.pl lub skorzystać z funkcji „Moje konto” dostępnej w serwisie Sklepu.

 

Pliki typu Cookies

To niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których użytkownik Sklepu Internetowego korzysta ze strony i podstron internetowych Sklepu Internetowego. Umożliwiają one utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu) dzięki temu Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła.

 


Koszyk  

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Skepper usługa w trakcie wdrażaniaSprzedaż hurtowa produktów Marcato


Świadectwo zgodności - solidnyregulamin.pl


 

Promocje i Wyprzedaże do -30% 
Produkty Marcato:
 

 

 
Pasta Mixer miksuje i ugniata ciasto na makaron, pizzę ..


Przystawki do maszynki Marcato Atlas 150
 

 
Raviolini, Pappardelle, Lasagnette, Linguine, Spaghetti Chitarra, Trenette, Vermicelli
 

 
 
 

Atlas 150 classic i przystawka do Raviolini ZestawWózki na zakupy:


Wózek Gimi Argo - granatowy, czarny, fioletowy i różowy

Wózek Gimi Argo - czerwony

Wózek Gimi Argo - zielony

Wózek Gimi Argo - błękitny

Wózek Sześciokołowy Aurora Verona - szary

Wózek Sześciokołowy Aurora Verona - zielono - niebieski

Wózek Sześciokołowy Aurora Verona - niebieskiDeski do prasowania:


Top House Festival kolor szary

Top House Festival kolor niebieski

Top House Rugby

Top House Domino 

Lubisz nas? Kliknij na "Lubię to".